کنترپنل استر-زبانه ها

ASTER Control panel

کنترل پنل استر شامل زبانه های مختلفی است که به شما امکان می دهد جنبه های مختلف تنظیمات برنامه استر را پیکربندی و مشاهده کنید:

"General Settings"

"Workplaces" زبانه

"Extended Settings" tab

"About" tab