"IP Address for the Workplace" پنجره

برای اینکه برخی از برنامه های شبکه به طور صحیح کار کنند ، ممکن است لازم باشد محل کار را به آدرس های مختلف IP اختصاص دهید ، به عنوان مثال برای بازی های شبکه یا اطمینان از تعامل شبکه ایستگاه های کاری و هویت آنها در شبکه.این پنجره حاوی تنظیماتی است که به شما امکان می دهد آدرس های IP را انتخاب کنید ، همچنین برنامه های شخصی یا کل پوشه ها را با برنامه به آدرس های IP انتخاب شده به Workplace وصل کنید.این پنجره حاوی تنظیماتی است که به شما امکان می دهد آدرس های IP را انتخاب کنید ، همچنین برنامه های شخصی یا کل پوشه ها را با برنامه به آدرس های IP انتخاب شده برای workplace وصل کنید.


لیست برنامه ها / پوشه ها برای همه workplace استر مشترک است.

 Set up different IPs for workstations

برای باز کردن تنظیمات ، روی دکمه موجود در ستون « Ip Address » کلیک کنید.