این یک نگارش قدیمی از این مطلب است!


راه کارها

این بخش برای کمک به شما در یافتن راه حل مناسب برای حل مشکل خود در رابطه با استر ایجاد شده است.


برای یافتن راه حل برای موضوعات کلی ، پیوندهای زیر را بررسی کنید:

ASTER General Applications

Selecting the license type

Technical problems solutions

بررسی:

«خوشحالیم که مجوزهای لازم برای چهار سیستم خو د را برای ساخت 16 Workplaces دریافت کرده ایم. دانش آموزان ما با استفاده از سیستم های جدید پربارتر خواهند بود. ما امیدواریم که در ماه های آینده تعداد بیشتری از چنین سیستم هایی را مستقر کنیم. IBIK» read more>>

مدیر مدرسه متوسطه دوم پراگیا ، ساتیا ناریان ماناندار
read more>>

Kisakye Stephen
ASTER in ChinaASTER in BoliviaASTER in Nepal