تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

fa:v2:core:solutions [2020/09/04 14:43]
127.0.0.1 ویرایش خارجی
fa:v2:core:solutions [2020/09/07 15:24] (فعلی)
maria_k [راه کارها]
خط 15: خط 15:
  
 [[.:​solutions:​typlicense|]] [[.:​solutions:​typlicense|]]
- 
-[[.:​solutions:​techsolutions|]] 
- 
-**بررسی:​** 
- 
-|"​خوشحالیم که مجوزهای لازم برای چهار سیستم خو د را برای ساخت 16 Workplaces دریافت کرده ایم. دانش آموزان ما با استفاده از سیستم های جدید پربارتر خواهند بود. ما امیدواریم که در ماه های آینده تعداد بیشتری از چنین سیستم هایی را مستقر کنیم. IBIK" [[.:​article:​asterinnepal|read more>>​]] \\   ​\\ ​ **مدیر مدرسه متوسطه دوم پراگیا ، ساتیا ناریان ماناندار** ​  ​| ​ [[.:​article:​internetcafe|read more>>​]] \\   ​\\ ​ **Kisakye Stephen** ​  | 
  
 |{{  ..:​..:​photo_asterchina3.png?​nolink&​350x200 ​ |ASTER in China}}|{{ ​ ..:​..:​photo_asterbolivia2.png?​nolink&​350x200 ​ |ASTER in Bolivia}}|{{..:​..:​phto_asternepal2.png?​nolink&​350x200|ASTER in Nepal}}| |{{  ..:​..:​photo_asterchina3.png?​nolink&​350x200 ​ |ASTER in China}}|{{ ​ ..:​..:​photo_asterbolivia2.png?​nolink&​350x200 ​ |ASTER in Bolivia}}|{{..:​..:​phto_asternepal2.png?​nolink&​350x200|ASTER in Nepal}}|