این یک نگارش قدیمی از این مطلب است!


راه کارها

این بخش برای کمک به شما در یافتن راه حل مناسب برای حل مشکل خود در رابطه با استر ایجاد شده است.


برای یافتن راه حل برای موضوعات کلی ، پیوندهای زیر را بررسی کنید:

ASTER General Applications

Selecting the license type

ASTER in ChinaASTER in BoliviaASTER in Nepal