"Restore/Deactivate"زبانه

Restore/Deactivate Tab

در این قسمت با وارد کردن کد فعال سازی استر میتوان آن را غیرفعال کرد.

زمانی که قصد تغییر سخت افزار کامپیوتر خود را دارید کد فعال سازی استر را در این قسمت وارد کرده و آن را غیرفعال کرده.