"Workplaces" زبانه

Workplaces Tab

در زبانه workplaces میتوانید نسبت به موقعیت Workplace ها چیدمان دستگاه ها را انجام دهید.

در قسمت System بخش spares شما میتوانید دستگاه های متصل شده را ببینید و با استفاده از Drag and Drop داخل Workplace مناسب جایگذاری کنید.

پس از کانفیگ گزینه Apply را بزنید و به سربرگ General setting رفته و Aster را Enable کنید.