"My Licenses" پنجره

 View activated licenses

با کلیک روی دکمه «کدهای فعال سازی من» در برگه About می توانید این پنجره ها را با لیست پروانه باز کنید.

« شناسه نصب » حاوی شناسه فعلی نسخه نصب شده برنامه استر است.

جدول مجوز شامل لیست مجوزهای فعال شده در این رایانه است.