Instalace ASTERU

Instalace programu ASTER:

1. Stáhněte instalační soubor ASTER z odkazu https://ibiksoft.com/download-aster-multiseat-software/.

Na začátku instalace je doporučeno vytvořit bod obnovení (zaškrtněte možnost “Create a restore point” v průvodci instalací.) – v případě problémů budete moci uvést systém do původního stavu:

The ASTER installation wizard

2. Přečtěte si popis a následně příjměte podmínky používání programu ASTER :

The Program DescriptionThe License Agreement

3. Zvolte slo ž ku pro instalaci programu , je zde tak é mo ž nost pro optimalizaci parametr ů spot ř eby spole č n ě s parametry startu system ů doporu č en ý ch pro spr á vnou funkci programu ASTER ( tato mo ž nost je za š krtnuta automaticky ):

The installation parametrs dialogue box

Nastavení – «Optimalizace parametrů řízení spotřeby »

  • Nastavení schéma napájení na Vysoký výkon;
  • Deaktivace režimu spánku monitorů společně s režimem hibernace;
  • Zabránění vypnutí zařízení připojených skrze USB.

Nastavení – «Disable Fast Boot» (Deaktivace módu Fast Boot)

Mód «Fast Boot» zrychluje start operačního systému, ale může způsobit problémy s používáním program ASTER a jeho stanic. Volba této možnosti není dostupná, je-li Fast Boot zakázán, nebo instalujete ASTER na operačním systému Windows 7. V případě potřeby mohou tyto parametry být změněny po instalaci programu ASTER

Nastavení – «Install Screen Saver (PowerSaver)» (Instalace spoříče obrazovky)

Nastaví spořič obrazovky PowerSaver.scr, který lze aktivovat v nastavení personalizace. Jedná se o alternativu k používání režimů šetřících energii, které často pracují s ASTER nesprávně.

4. Po dokončení instalace programu je potřeba počítač restartovat:

Restart the computer to finish the installation

Po restartu počítače uvidíte 3 zástupce ve složce ASTER v nabídce Start/Programy.

  • ASTER Control Panel – tento zástupce otevře kontrolní panel programu ASTER, kde je možno nastavit, aktivovat, či deaktivovat program ASTER.
  • ASTER User's Manual– tento zástupce otevře uživatelskou příručku programu ASTER Kam můžete nahlédnout v případě otázek.
  • EULA (End User License Agreement) – Zde můžete shlédnout podmínky používání pro koncového uživatele.

Je možné, že tyto tři zástupce neuvidíte v menu “nedávno použitých” v nabídce Start, vždy je ovšem najdete v sekci “Všechny programy”

Změny v nastavení programu ASTER mohou být provedeny pouze v případě, že jste program po dokončení instalace restartovali.