Plochy a pracoviště

Parametry personalizace nejsou propojeny s pracovní stanicí a lze je individuálně nastavit pro každý uživatelský účet. Pokud tedy chcete mít individuální nastavení personalizace, použijte pro každý pracovní stanici samostatný uživatelský účet. Pracovní stanice můžete také nakonfigurovat tak, aby se automaticky přihlašovaly do systému s pověřeními konkrétního uživatele (záložka „Obecná nastavení“) viz Jak nastavit automatické přihlašování uživatelů

Pro provozování pracovišť musíte propojit monitor. Připojený monitor však můžete simulovat pomocí fiktivního panelu, nebo pokud má monitor několik rozhraní (například VGA + DVI), můžete několikrát připojit jeden monitor, takže můžete přepínat mezi pracovišti pouze výběrem položky na monitoru.

Pro přiřazení několika monitorů jedné pracovní stanici musíte pro ni použít samostatnou grafickou kartu, protože pracovní stanice s několika monitory nemůže sdílet své grafické karty s jinou pracovní stanicí. Technologie NVIDIA Surround a AMD Eyefinity nám však umožňují používat další monitory pro pracovní stanici na sdílené grafické kartě a pracovní stanice může používat pouze monitory se sdílenou grafickou kartou.

Tyto technologie umožňují sjednotit několik monitorů a systém jej zpracovává jako jeden monitor, který může být přiřazen jedné z pracovních stanic v nastavení ASTER. Je však třeba si uvědomit, že monitory takto „seskupené“ představují jedinou spojitou obrazovku, a proto nemohou fungovat v různých režimech.

Někdy je nutné program spustit automaticky, jehož parametry závisí na počtu pracovních stanic ASTER. Způsoby, jak to provést, jsou popsány níže:

  1. ​​​​​​Spusťte asterctl.exe s argumentem -wpn. Číslo pracoviště se vrátí do výstupního kódu, který lze použít pro nastavení parametrů spouštění pro jiné programy.
  2. Přidejte příkaz “asterctl.exe -autostart” do kódu po spuštění všem uživatelům.
    Při spuštění této možnosti (-autostart) vyhledá aplikace asterctl.exe soubory, které začínají řetězcem 'runonlogin' ('runonlogin *') v instalační složce ASTER. Nalezené soubory jsou spuštěny a číslo pracoviště je zadáno jako parametr. Zakládané soubory můžete spustit příkazem:
cmd.exe /s /c "start / b " " "executable" workplaceNo

přičemž executable - jsou najité soubory 'runonlogin*';
workplaceNo - číslo aktuálního pracoviště

Examples: Program iTalc pro správnou práci na všech pracovištích musí být spuštěn s parametrem obsahujícím port připojení k klientovi programu, který by měl být pro každé sedadlo odlišný, např. 4001 pro první pracovní stanici, 4002 pro druhé a tak dále. .

Spustit iTalc v prvním případě: Soubor musí být umístěn v kódu při spouštění uživatele

rem ————— Start iTALС client————————–
@asterctl -wpn
@set AWP=%errorlevel%
@echo Číslo ASTER pracoviště je %AWP%
@rem Spustit iTALC se zvláštním portem pro jednotlivé pracoviště
@Start _ckgdoku_QUOTckgdoku> «C:\program files (x86)\iTALC\ica.exe» -ivsport 400%AWP% -isdport 480%AWP%


Spustit iTalc v druhém případě: soubor musí být pojmenován, například, jako runonlogin_iTalc.bat a umístěn ve složce s ASTERem

rem ————— Start iTALС client————————–
@echo ASTER Workplace number is %1
@rem Spustit iTALC se zvláštním portem pro jednotlivé pracoviště
@Start _ckgdoku_QUOTckgdoku> «C:\program files (x86)\iTALC\ica.exe» -ivsport 400%1 -isdport 480%1

1. RDP připojení.

Přístup terminálového počítače bude fungovat správně pouze tehdy, když je TS odblokován, tj. lokální uživatel není deaktivován, když je přihlášení vzdálené. * Osobní profil pro připojení RDP musí mít heslo (zvláštnost připojení RDP)

2. Spojení se softwarem jako RAdmin, TeamViewer, UltraVNC, atd.

Programy dálkového přístupu pracující v režimu obsluhy a / nebo pomocí zrcadlového ovladače nelze použít pro připojení k pracovním stanicím ASTER. Pro možnost dálkového ovládání všech pracovních stanic je nutné použít administrační programy, které mohou běžet jako vlastní aplikace, nikoli jako utility, jinými slovy, několik kopií může pracovat současně.The situation is as follows when we are talking about a particular program: Radmin is truly single-user software which can work only with the first working station in ASTER.

*Pro x64 systémy jsou pro správnou funkci vyžadována další nastavení. (Případ, kdy je zrcadlový ovladač zobrazen na ovládacím panelu ASTER).

Na ovládacím panelu ASTER na záložce Video by měly být monitory přiřazeny k pracovním stanicím obvyklým způsobem a číslo pracovní stanice by mělo být vymazáno pro zrcadlový ovladač. Po použití těchto nastavení musíte najít parametr v Editoru registru. Může existovat několik takových parametrů, ale jedna z nich bude mít hodnotu 0xffffffff (4294967295). Nastavte tento parametr na 0 a restartujte počítač. Po tomto Radmin by měl začít pracovat znovu.

TeamViewer pracuje správně ve všech pracovních stanicích. Neměli byste v žádném případě instalovat verzi HOST. Může být také spuštěn bez instalace. Nevýhodou je nemožnost připojení k několika pracovním stanicím současně. Pokud ho spustíte v několika pracovních stanicích, budete se moci připojit pouze k naposledy spuštěnému klientovi TeamViewer.

UltraVNC a podobný software umožňuje připojení k pracovním stanicím nezávisle. Další nastavení softwaru však může být vyžadováno, aby bylo možné používat různé porty / obrazovky připojení a také nastavení ASTER pro použití různých adres IP.

Režimy úspory energie nejsou kompatibilní s ASTER a ve většině případů nepracují správně při použití sdílené grafické karty, proto musí být v modulu snap-in Napájení napájení (Win + R »powercfg.cpl» Enter) zakázány výběrem [nikdy] v nastavení napájení. Použití jednotlivých grafických karet pro pracoviště nezaručuje správný provoz úsporných režimů s technologií ASTER, ale jejich šance jsou mnohem vyšší.

Použití spořiče obrazovky je alternativou k uvedení monitoru do režimu spánku. Spořič obrazovky vypne odesláním speciálního příkazu a monitor se vypne, pokud jej monitor podporuje. Pokud tomu tak není, zobrazí se černé pozadí. Spořič obrazovky můžete nastavit poté, co jste nainstalovali ASTER - za tímto účelem zkopírujte soubor „PowerSaver.scr“ z adresáře ASTER do složky „System32“ a povolte nastavení spořiče obrazovky v okně Nastavení přizpůsobení.

Tato nastavení jsou navržena tak, aby eliminovala a identifikovala některé problémy v programu. Měly by být použity pouze na doporučení technické podpory.

Chcete-li otevřít „Speciální nastavení“, vyberte položku se stejným názvem v kontextovém menu systémového bloku na záložce „Pracoviště“

V této položce menu můžete nastavit míru detailů logovacích souborů, které GUI spravuje. Chcete-li nastavit výřečnost protokolu, vyberte v kontextovém menu systémového bloku na záložce „Pracoviště“ položku se stejným názvem.

Výběrem této položky se otevře dialogové okno „Nastavení protokolu“ se třemi položkami:

První dvě položky „Trace“ a „Debug“ slouží k ladění a hledání problémů. Měly by být zahrnuty pouze na žádost týmu technické podpory, protože obsahují velké množství informací, a proto značně zvyšují velikost souborů protokolu a poněkud zpomalují provádění grafického uživatelského rozhraní.
Při výběru položky „Info“ jsou zaznamenány úspěšně provedené akce uživatele.