پنجره غیرفعال سازی

Deactivation Dialog Box

در این پنجره کد هایی که فعال شده را نشان میدهد.


ما نمی توانیم یک مجوز را به مجوز چندگانه تقسیم کنیم (برای مثال ، تقسیم یک پروانه به سه پروانه)!


برای سرعت بخشیدن به روند درخواست خود ، متن مناسب و معنی دار را وارد کنید تا دلیل غیرفعال سازی را توضیح دهید!