"Check for Updates" پنجره

 Checking for updates

لینک Check For The Update در قسمت About نمایش داده میشود.(در صورتیکه آپدیت جدید موجود باشد.)

در قسمت Your Version شما میتوانید نسخه فعلی استر را ببینید.

در قسمت Current Version نسخه آپدیت شده آن نمایش داده میشود.

وب سایت استر: website

در قسمت Version Information میتوانید تغییرات اعمال شده در ورژن جدید را ببینید.