Pulpity i miejsca pracy

Parametry personalizacji nie są powiązane ze stacją roboczą i mogą być regulowane indywidualnie dla każdego konta użytkownika. Dlatego, jeśli chcesz mieć indywidualne ustawienia personalizacji, użyj osobnego konta użytkownika dla każdej stacji roboczej. Możesz także skonfigurować stacje robocze tak, aby automatycznie logowały się do systemu z poświadczeniami konkretnego użytkownika (zakładka „Ustawienia ogólne”) zobacz Konfiguracja automatycznego logowania użytkownika

Możliwe jest używanie tego samego konta do logowania się na kilku stanowiskach w tym samym czasie, ale podczas, gdy zalogujesz się z tym samym użytkownikiem, mogą wystąpić negatywne skutki. Oto niektóre z nich

  • nie możesz uruchamiać niektórych programów w tym samym czasie, na przykład przeglądarek Chrome, Mozilla.
  • nie możesz mieć różnych ustawień konta, a zmiany ustawień na jednym wpłyną na oba stanowiska.
  • ze względu na wykorzystanie współdzielonej pamięci podręcznej istnieje możliwość utraty danych podczas zapisywania dokumentów.

W związku z tym zaleca się utworzenie oddzielnego konta dla każdego stanowiska. W tym celu kliknij Start / Panel sterowania / Konta użytkowników i Filtr rodzinny / Konta użytkowników / Dodaj lub usuń konta / Utwórz konto, a następnie wprowadź nazwę nowego użytkownika, wybierz jego typ i kliknij Utwórz konto. Możesz również dodać konto bezpośrednio z ASTER - patrz. Skonfiguruj automatyczne logowanie użytkownika

Możesz całkowicie uniemożliwić jednoczesne uruchamianie stanowisk przez jednego użytkownika, w tym celu musisz zaaplikować specjalne ustawienie sameuser0.

Aby uruchomić stanowiska pracy, musisz połączyć monitor. Możesz jednak zasymulować podłączenie monitora za pomocą fałszywego panelu lub jeśli monitor ma kilka interfejsów (na przykład VGA + DVI), możesz podłączyć jeden monitor kilka razy, dzięki czemu możesz przełączać się między stanowiskami pracy, wybierając tylko wymagany sygnał na monitorze.

Aby przypisać kilka monitorów do jednego stanowiska pracy, należy użyć do tego oddzielnej karty graficznej, ponieważ stanowisko robocze z kilkoma monitorami nie może współdzielić swoich kart graficznych z innym stanowiskiem roboczym. Jednak technologie NVIDIA Surround i AMD Eyefinity dają nam możliwość korzystania z dodatkowych monitorów dla stacji roboczych na udostępnionej karcie graficznej, a stacja robocza może korzystać tylko z monitorów ze współdzieloną kartą graficzną.

Te technologie umożliwiają łączenie kilku monitorów, a system traktuje je jako jeden monitor, który można przypisać do jednej ze stacji roboczych w ustawieniach ASTER. Trzeba jednak zdać sobie sprawę, że monitory „zgrupowane” w ten sposób prezentują pojedynczy ciągły ekran i dlatego nie mogą pracować w różnych trybach.

Czasem konieczne jest uruchomienie program automatycznie, parametry które zależna są od liczby stanowisk ASTER. Sposoby realizacji tego zadania są opisane poniżej:

  1. ​​​​​​Uruchom asterctl.exe z opcją -wpn. Numer stanowiska jest zwracany w kodzie wyjściowym, który może być użyty do ustawienia parametrów rozruchowych dla innych programów.
  2. Wstaw komendę “asterctl.exe -autostart” do autoloadu dla wszystkich użytkowników przy instalacji programu ASTER. Przy uruchomieniu z opcją (-autostart), aplikacja asterctl.exe szuka plików zaczynających się ciągiem znaków 'runonlogin' ('runonlogin *') w folderze instalacyjnym programu ASTER. Znalezione pliki są uruchamiane, I numer stanowiska jest używaty jako parametr. Możesz uruchomić znalezione pliki komendą:
cmd.exe /s /c "start / b " " "executable" workplaceNo

gdzie executable - znalezione pliki 'runonlogin*';
workplaceNo - numer terminala

Przykłady: Program iTalc by działał poprawnie na wszystkich stanowiskach musi być uruchomiony z parametrem zawierającym port połączenia do klienta, który powinien być inny dla każdego połączenia, na przykład, 4001 dla pierwszego terminala, 4002 dla drugiego i tak dalej.

Uruchamianie iTalc w przypadku 1: plik musi znajdować się w automatycznym uruchamianiu użytkownika:

rem ————— Start iTALС client————————–
@asterctl -wpn
@set AWP=%errorlevel%
@echo ASTER Workplace number is %AWP%
@rem Start iTALC with a seperate port for each workplace
@Start _ckgdoku_QUOTckgdoku> «C:\program files (x86)\iTALC\ica.exe» -ivsport 400%AWP% -isdport 480%AWP%


Uruchamianie iTalc w przypadku 2: plik musi być nazwany, na przykład, jako runonlogin_iTalc.bat I umieszczony w folderze instalacyjnym programu ASTER.

rem ————— Start iTALС client————————–
@echo ASTER Workplace number is %1
@rem Start iTALC with a seperate port for each workplace
@Start
_ckgdoku_QUOTckgdoku> «C:\program files (x86)\iTALC\ica.exe» -ivsport 400%1 -isdport 480%1

1. Połączenie RDP.

Dostęp do komputera terminala będzie działał poprawnie tylko wtedy, gdy TS jest odblokowany, tj. użytkownik lokalny nie jest wyłączony, gdy logowanie jest zdalne. * Profil osobisty dla połączenia RDP musi mieć hasło (specyfika połączenia RDP)

2. Połączenie z takim oprogramowaniem, jak RAdmin, TeamViewer, UltraVNC itp.

Programy zdalnego dostępu działające w trybie narzędziowym i / lub przy użyciu sterownika lustrzanego nie mogą być używane do łączenia z dodatkowymi stacjami roboczymi w ASTER. Aby uzyskać możliwość zdalnego sterowania wszystkimi stacjami roboczymi, należy użyć programów administracyjnych, które mogą działać jako aplikacje niestandardowe, a nie jako narzędzia, innymi słowy kilka kopii może działać jednocześnie.

Sytuacja wygląda następująco, gdy mówimy o konkretnym programie: Radmin to naprawdę jednoosobowe oprogramowanie, które może pracować tylko z pierwszą stacją roboczą w ASTER.

* W przypadku systemów x64 dodatkowe ustawienia są wymagane do prawidłowego działania. (Przypadek, gdy sterownik lusterek jest wyświetlany na panelu sterowania ASTER).

W panelu sterowania ASTER, na karcie Wideo, musisz przypisać monitory do miejsc w zwykły sposób, a dla sterownika lustrzanego usunąć numer miejsca. Po zastosowaniu ustawień (wymaganych) w edytorze rejestru, musisz znaleźć parametr o nazwie <0000_mtxk_terminal>. Może być ich kilka, ale jeden z nich będzie miał wartość 0xffffffff (4294967295). Zmień wartość tego parametru na 0 i uruchom ponownie komputer. Po tym Radmin powinien działać.

TeamViewer działa poprawnie na wszystkich stanowiskach pracy. W żadnym wypadku nie powinieneś instalować wersji HOST. Można go również uruchomić bez instalowania. Wadą jest niemożność podłączenia do kilku stanowisk roboczych jednocześnie. Jeśli uruchomisz go na kilku stanowiskach roboczych, będziesz mógł połączyć się tylko z ostatnio uruchomionym klientem TeamViewer.

UltraVNC i podobne oprogramowanie umożliwia niezależne podłączanie do stanowisk roboczych. Jednak może być wymagane dalsze ustawienie oprogramowania, aby móc korzystać z różnych ekranów portów / połączeń, a także ustawienie ASTER dla zastosowania różnych adresów IP.

Tryby oszczędzania energii nie są kompatybilne z programem ASTER I w większości przypadków nie działają poprawnie gdzy używa sięwspółdzielonej karty graficznej, w związku z tym, muszą zostać wyłączone w opcjach zasilania (Win + R » powercfg.cpl » Enter) poprzez wybór [nigdy] w ustawieniach zasilania. Używanie pojedyńczej karty graficznej dla stanowisk nie gwarantuje poprawnego działania trybów oszczędzania energii z programem ASTER, ale szanse na to są większe.

Używanie wygaszacza ekranu jest alternatywą usypiania monitora. Wygaszacz ekranu wysyła sygnał wyłączenia monitora za pomocą specjalnej komendy po czym monitor zostaje wyłączony, jeśli używany model to obsługuje. Jeśli nie, wyświetlony zostanie pusty ekran. Możesz wybrać ten wygaszacz po zainstalowaniu programu ASTER – jeśli nie został on zainstalowany razem z programem, możesz to zrobić poprzez skopiowanie pliku “PowerSaver.scr” z folderu instalacyjnego programu do folderu “System32” i włączenie go w ustawieniach personalizacji systemu.

Te ustawienia stworzone zostały by wyeliminować, oraz zidentyfikować niektóre problemy w programie. Powinny być używane wyłącznie po zaleceniu pomocy technicznej.

By otworzyć „Specjalne Ustawienia”, wybierz sekcję o tej samej nazwie w menu kontekstowym w oknie system w zakładce „Terminale”.

Specjalne Ustawienia

Tutaj możesz ustawić poziom detali plików log (pliki dziennika) przez Interfejs. By ustawić szczegółość logów, wybierz “Set Log Verbosity” w menu kontekstowym w oknie system w zakładce “Terminale”.

Wybór tego przedmiotu otworzy okno “Log Setup” z trzema punktami:

Log Setup

Pierwsze dwa punkty, “Trace” i “Debug”, używane są do debugowania i szukania problemów. Powinny być włączone tylko na zlecenie pomocy technicznej, jako że zawierają one dużo informacji, w związku z tym, znacznie zwiększają rozmiar plików log i spowalniają uruchamianie interfejsu.

Wybierając punkt “Info”, wszystkie poprawnie wykonane akcje zostaną udokumentowane.