Konfiguracja ASTER

Aby pomyślnie uruchomić dodatkowe stacje robocze, musisz najpierw skonfigurować system: przypisz monitor, klawiaturę, mysz i, jeśli to konieczne, urządzenie dźwiękowe do każdego stanowiska pracy.

Przed przystąpieniem do konfiguracji ASTER należy pamiętać o następujących ważnych informacjach:

 • Większość zmian w ustawieniach ASTER jest przechowywana w pamięci programu (tymczasowo) i nie zostanie zapisana na dysku, dopóki nie klikniesz przycisku „Zastosuj”.
 • Niektóre ustawienia obowiązują dopiero po ponownym uruchomieniu komputera. Wskazaniem tego jest pojawienie się przycisku „Zrestartuj System” w lewym dolnym rogu okna programu.
 • Gdy zamkniesz ASTER, pojawi się okno przypomnienia i zapyta, czy chcesz zapisać zmiany i, jeśli to konieczne, zrestartuje system.
 • ASTER uruchamia się automatycznie, gdy pierwsze (główne) stanowisko pracy loguje się do okien i dociera do pulpitu, jeśli stacje robocze nie są jeszcze skonfigurowane. W przeciwnym razie zostanie zminimalizowany do zasobnika systemowego (obszar powiadomień).
 • Po zamknięciu okna ASTER na pierwszym stanowisku pracy program nie wyłącza się a jedynie minimalizuje do zasobnika systemowego. Aby wyjść z programu, kliknij przycisk „Zakończ” lub wybierz „Zakończ” z menu kontekstowego ikony programu na pasku zadań.

Po uruchomieniu programu otworzy się okno, w którym skonfigurowany jest ASTER. Kontrolki, takie jak ikony, przyciski, listy itp. są dostarczane z podpowiedziami w stylu „Co to jest?”. Możesz wywołać ten monit w następujący sposób, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do celu działania tego lub innego elementu:

 • Naciśnij jednocześnie klawisze Shift i F1 na klawiaturze (najprostsza opcja);
 • Otwórz menu kontekstowe (prawy przycisk myszy) i wybierz opcję „Co to jest?”;
 • Jeśli tytuł okna zawiera ikonę „?”, kliknij tę ikonę, a następnie na wymagany element.

W zakładce „Stanowiska pracy” przedstawiono widok graficzny miejsc pracy i urządzeń.

Każde stanowisko pracy pokazane jest w postaci okna wypełnionego urządzeniami. Obszar „System” zawiera listę dostępnych urządzeń, które można rozmieścić między stanowiskami pracy. Menu kontekstowe ikon jednostek systemowych zawiera pozycje menu dla różnych ustawień systemowych. Następnie są trzy przyciski „Części zapasowe”, „Ogólne” i „Przybornik”:

 • Panel „Części zamienne” zawiera wszystkie wolne urządzenia, tj. te, które obecnie nie są przypisane do żadnego stanowiska pracy.
 • Panel „Ogólne” zawiera wszystkie wspólne urządzenia, tj. Które są używane przez wszystkie stanowiska pracy i nie pojawiają się w oknach stanowisk pracy, aby nie zaśmiecać ich.
 • Panel „Przybornik” zawiera wszystkie urządzenia PC, które można rozdzielić między stanowiskami pracy.

Skalę obrazu można zmienić za pomocą standardowych kombinacji klawiszy: - Jednoczesne naciśnięcie klawiszy Ctrl i klawiszy „+” (plus) powiększa obrazy, a naciśnięcie Ctrl i „-” - zmniejsza ich rozmiar. W takim przypadku obszar skalowany zależy od aktualnej pozycji wskaźnika myszy, jeśli wskaźnik znajduje się w obszarze „System”, obrazy w panelach „Części zapasowe”, „Ogólne” i „Przybornik” są skalowane. W przeciwnym razie skalowany jest obszar roboczy.

Przycisk „Przybornik” (i odpowiadający mu panel) jest domyślnie ukryty. Aby je wyświetlić, musisz wybrać pozycję „Dostosuj panel stanowiska pracy” z menu kontekstowego i w oknie dialogowym, które się otworzy, zaznacz pole wyboru „Przybornik”:

W zakładce „Stanowiska pracy” możesz wybrać, które okna mają być wyświetlane i ukrywać (nie można ich ukryć, jeśli stanowiska pracy mają przypisane urządzenia). Zwróć też uwagę w tym oknie dialogowym na znacznik wyboru obok pozycji „Wyświetlaj bez monitorów”, a także na półprzezroczyste („wyłączone”) obrazy wyświetlaczy.

W rzeczywistości obrazy wyświetlaczy reprezentują wyjścia wideo kart wideo, które można podłączyć do monitorów. Przeźroczystość wyświetlanego obrazu odzwierciedla fakt, że ​​monitor nie jest podłączony do wyjścia wideo.

Pozycja „Wyświetlaj bez monitorów” określa, czy takie wyjścia są wyświetlane, czy nie. Domyślnie to pole wyboru nie jest zaznaczone, a półprzezroczyste wyświetlacze nie są wyświetlane.

Wyświetlacz może być półprzezroczysty, nawet jeśli monitor jest fizycznie podłączony do wyjścia wideo i podłączony do sieci, ale nie jest dostępny na pulpicie systemu Windows (w trybie rozszerzonym).


W związku z tym, po pierwszym skonfigurowaniu ASTER, jest wysoce zalecane, aby połączyć i umieścić wszystkie monitory w trybie rozszerzonym, a także ustawić żądane rozdzielczości ekranu i częstotliwości odświeżania dla nich.

W ten sposób liczba wyświetlaczy półprzezroczystych („wyłączonych”) może zostać zminimalizowana, a większa liczba monitorów jest wyświetlana w celu dystrybucji między stanowiskami pracy w prosty wizualny sposób.

Możesz rozszerzyć pulpit i ustawić tryby pracy monitorów za pomocą elementu „Ekran” w Panelu sterowania Windows (Panel sterowania „Ekran” Regulacja ustawień ekranu). Ten element panelu sterowania można otworzyć bezpośrednio z ASTER, wybierając element „Ustawienia pulpitu” z menu kontekstowego jednostki systemowej. Istnieją również inne opcje, z których można korzystać.

Deskyop Settings

Niektóre urządzenia są wyświetlane w specjalny sposób: - w obrazie za kratkami. Są to tak zwane „urządzenia na niedostępnym stanowisku pracy” - urządzenia przypisane do stanowisk pracy, które są obecnie niedostępne, ponieważ liczba stanowisk pracy przekracza liczbę twoich licencji. Taka sytuacja może wystąpić na przykład po zakończeniu okresu próbnego, gdy wszystkie 12 zadań było dostępnych. Numer stacji roboczej, do której przypisane jest urządzenie (pokazany w nawiasach po nazwie urządzenia) można zobaczyć, wskazując na nią mysz. Możesz pozostawić urządzenie w stanie „niedostępnym”, aby zachować powiązanie ze stanowiskiem pracy w przyszłości lub przypisać je do dostępnego stanowiska pracy.

Devices on an inaccessible workplace are displayed in a image behind the bars

Przypisywanie monitorów


Musisz przypisać monitory do każdego stanowiska pracy przed włączeniem dodatkowego stanowiska pracy. Resztę urządzeń można przypisać później.

Podczas przypisywania monitorów do stanowisk pracy możliwe są następujące opcje:

 • Przy użyciu tylko jednej karty graficznej, wszystkie podłączone do niej monitory mogą być używane oddzielnie tylko do uruchamiania dodatkowych stacji roboczych. Dzięki temu kilka zadań można uruchomić na monitorach podłączonych do pojedynczej karty graficznej.
 • Jeśli istnieje kilka kart graficznych, można przypisać stanowiska pracy do poszczególnych kart graficznych ze wszystkimi monitorami. W związku z tym każda stacja robocza może korzystać z oddzielnej karty graficznej (schemat ten jest zalecany w celu uzyskania lepszej wydajności w przypadku aplikacji graficznych, w tym gier).
 • Jeśli istnieje kilka kart graficznych z możliwością podłączenia dwóch lub więcej monitorów do oddzielnych kart graficznych. Wszystkie podłączone monitory mogą być używane pojedynczo lub w grupach do uruchamiania dodatkowych stanowisk pracy, pod warunkiem, że stanowiska pracy z wieloma monitorami mają przypisane oddzielne karty graficzne (innymi słowy, miejsce pracy z wieloma monitorami nie może współdzielić żadnej z kart graficznych z innym stanowiskiem pracy). W sprawie wyjątków zobacz FAQ 14.

Po pierwszym uruchomieniu „Panelu sterowania ASTER” wszystkie monitory są przypisane do pierwszego miejsca pracy. Przypisanie monitora (i innego sprzętu) do miejsca pracy jest łatwe, wystarczy przeciągnąć i upuścić ikonę monitora do pożądanego miejsca pracy. Nie zapominaj, że możesz rozwinąć panel „System”, aby zobaczyć wszystkie urządzenia.

Nie wszystkie urządzenia można przypisać do miejsc pracy, ponieważ istnieją konflikty konfiguracji, które uniemożliwią ich przypisanie. W najprostszych przypadkach ograniczenie jest zilustrowane, gdy próbujesz przeciągnąć urządzenie przez zmianę wskaźnika myszy (pojawi się znak zakazujący, przekreślone kółko).

W przypadku monitorów bardzo łatwo jest uzyskać konflikt i nie jest łatwo go uniknąć lub rozwiązać. Dlatego w przypadku monitorów konflikty są rozwiązywane automatycznie.

Podczas przeciągania monitora do obszaru roboczego konfiguracja jest sprawdzana, a jeśli zostaną znalezione konflikty, sytuacja zostanie przekształcona w konflikt, zgodnie z pewnymi regułami ustawionymi w programie. W takim przypadku monitory, które zostały usunięte ze stanowiska pracy w celu rozwiązania konfliktu, są umieszczane w panelu Części zapasowe (i panel ten zostanie otwarty, jeśli był zamknięty).

Oprócz metody przeciągnij i upuść, urządzenie można przypisać za pomocą menu kontekstowego, a mianowicie z okna „Wybór do stanowiska pracy”. Pojawi się okno dialogowe, którego wygląd zależy od tego, czy urządzenie zezwala na udostępnianie, czy nie:

You can share speakersDo not share monitors

W pierwszym przypadku możesz sprawdzić przed kilkoma liczbami, odłączyć urządzenie od wszystkich miejsc pracy (wysłać je do „Części zapasowych”, wybierając pozycję „Brak”) lub przydzielić „Wszystkie” (dodać do „Ogólne”).

W drugim przypadku urządzenie można przypisać tylko do jednej stacji roboczej lub wysłać do „Części zapasowych”.

Uruchamianie stanowisk pracy

Po przypisaniu monitorów do stacji roboczych należy włączyć ASTER (przycisk „Włącz ASTER i zrestartuj komputer”) i uruchomić dodatkowe stanowiska pracy. Program poprosi o potwierdzenie ponownego uruchomienia, a jeśli odpowiedź brzmi tak, komputer zostanie natychmiast uruchomiony ponownie:

Main ASTER Window


Po włączeniu ASTER i ponownym uruchomieniu komputera, stacje robocze uruchomią się automatycznie lub ręcznie - w zależności od wybranej metody uruchamiania. Na dodatkowych monitorach zostanie wyświetlony ekran powitalny systemu Windows.

Istnieją trzy możliwości rozpoczynania pracy:

 1. 1. Uruchom ręcznie, klikając przycisk „Uruchom miejsca pracy ASTER”. Ta opcja powinna być wybrana dla pierwszego uruchomienia testowego miejsc pracy. Jeśli przycisk „Start ASTER” nie jest dostępny do kliknięcia (nieaktywne), najprawdopodobniej oznacza to, że ustawienia wprowadzone przez monitory nie są odpowiednie do uruchamiania dodatkowego stanowiska pracy (lub monitory nie zostały przypisane do stanowiska pracy). W takim przypadku spróbuj wykonać kolejną regulację monitorów, zastosuj ją i zrestartuj komputer.
 2. Po uruchomieniu systemu”. Spowoduje to uruchomienie wszystkich stanowisk pracy jednocześnie po uruchomieniu komputera.
 3. Kiedy użytkownik loguje się w miejscu pracy 1. Ta opcja (jak również pierwsza) może być przydatna, na przykład, gdy używane są monitory „Display Link”, które nie są gotowe do użycia podczas uruchamiania komputera.

Miejsca pracy, które nie mają monitora przy uruchomieniu, nie zostaną uruchomione, ale po podłączeniu (gotowym do użycia) monitora można je uruchomić z menu kontekstowego miejsca pracy „Rozpocznij pracę” w zakładce „Ustawienia ogólne”. Za pomocą przycisku „Uruchom miejsca pracy ASTER” możesz uruchomić wszystkie miejsca naraz. Dla miejsc pracy, które już działają (z wyjątkiem Workplace 1), dostępne będzie polecenie „Force Relogin”, które wymusza wylogowanie z systemu, a następnie automatyczne logowanie. Automatyczne logowanie jest wykonywane tylko wtedy, gdy zostało skonfigurowane, w przeciwnym razie pojawi się ekran logowania .

Przypisywanie klawiatury i myszy

Klawiatury i myszy można przypisać do stacji roboczych po ich pomyślnym uruchomieniu lub można je przypisać podczas konfiguracji ASTER na starcie.

Najłatwiejszym sposobem przypisania klawiatury i myszy jest technika przeciągania i upuszczania lub „przypisanie na stanowisko pracy” w menu kontekstowym urządzenia, jak opisano powyżej. Jeśli (gdy ASTER jest włączony) przypisanie klawiatur i myszy nie zostało wykonane poprawnie, a po ustawieniu go raz, korzystanie z komputera jest trudne. Możesz więc zresetować zadanie, naciskając CTRL F12. Może być konieczne kilkakrotne naciśnięcie CTRL F12, aż wszystkie klawiatury i myszy zostaną automatycznie przypisane do pierwszego stanowiska pracy. Następnie możesz je poprawnie przypisać.

Ten skrót jest rzadko używany, ponieważ przypisanie klawiatury / myszy rzadko jest nieprawidłowe. Niektóre programy (na przykład produkty Adobe) mogą korzystać z tej kombinacji klawiszy („CTRL F12”), co może być niewygodne, ponieważ sterownik ASTER przechwytuje go przed innymi programami.

W menu kontekstowym jednostki systemowej, w zakładce „Stanowiska pracy” znajduje się punkt menu „Klawisz skrótu przełącznika Klawiatura / Mysz”, który pozwala na ponowne przypisanie nowej kombinacji klawiszy lub nawet wyłączyć ją całkowicie.

Po wybraniu tej pozycji menu pojawi się okno dialogowe:

Setting hotkeys for switching input devices

Aby zmienić klawisz skrótu, kliknij myszą w polu wprowadzania w dolnej części okna dialogowego i naciśnij klawisz, którego chcesz użyć w połączeniu z klawiszem Ctrl. Niektóre typowe kombinacje (na przykład Ctrl-F4, Ctrl-C, Ctrl-S, Ctrl-V itp.) są zabronione. Aby całkowicie anulować tę kombinację, kliknij przycisk Resetuj.


Nowe przypisanie zostanie zastosowane tylko po ponownym uruchomieniu komputera.

Przypisywanie urządzeń audio

Urządzenia dźwiękowe (karty dźwiękowe) można przypisać do poszczególnych stanowisk pracy lub udostępnić wszystkim.

Przypisywanie urządzeń dźwiękowych, jak również innych urządzeń odbywa się w zakładce „Stanowiska pracy”. Każda pojedyncza karta dźwiękowa może być reprezentowana jako zestaw urządzeń dźwiękowych różnych typów, które można przypisać do miejsc pracy oddzielnie. W przeciwieństwie do innych urządzeń przypisanych ściśle do jednej stacji roboczej, urządzenie dźwiękowe może być udostępniane w kilku miejscach i przechowywane w zakładce „Ogólne”.

Nowe przypisania urządzeń audio zaczynają obowiązywać natychmiast po kliknięciu przycisku „Zastosuj”. Jednak w celu uwzględnienia zmian konieczne może być ponowne uruchomienie dowolnej aplikacji, która była używana podczas przypisywania urządzeń audio.

Przypisywanie Hubów USB

Hub USB (koncentrator USB) może zostać przypisany do stanowiska i wtedy wszystkie urządzenia podłączone do niego zostaną automatycznie przypisane do stanowiska – dotyczy to tylko urządzeń które mogą zostać przypisane w zwyczajny sposób, jak klawiatura, mysz, urządzenia dźwiękowe, kamerki internetowe, kontrolery do gier, monitory USB, oraz dodatkowe huby USB (wraz z urządzeniami do nich podłączonymi). Hub USB upraszcza process przypisywania urządzeń, I pozwala na zmianę wyposażenia bez zmiany ustawień ASTER, co jest przydatne z dużą ilością terminali.

Przypisywanie Hubów USB pozwala na automatyczne przypisywanie urządzeń I także pełni funkcje ograniczające:
- Uniemożliwia stanowiskom (oprócz stanowiska do którego podpięty jest Hub USB) dostęp do napędów optycznych (CD\DVD) i dysków podłączonych do Hubu USB.
- Dyski i napędy optyczne (CD\DVD) podłączone do Hubów USB są wyświetlane w eksploratorze tylko na stanowiskach do których Hub jest podłączony, ale tylko jeśli opcje „Ukryj puste dyski” i „Nie pokazuj ukrytych plików i folderów” są włączone.


Funckje restrykcyjne są domyślnie włączone, by je wyłączyć, zastosuj specjalne ustawienie disableFSF

Huby USB są wyświetlane w Ustawieniach w formie ikon (okno z wcięciami) z czerwonymi paskami – im więcej pasków tym większa głębokośc zagnieżdżenia w drzewie USB, główny Hub (root hub) nie ma wcięć. Do stanowisk najczęściej przypisuje się najgłębiej położone Huby – najlepiej robić to z okna USB Tree. By przypisać wszystkie Huby USB należące do jednego, wystarczy przeciągnąć główny Hub.

Ikony przedstawiające typy Hubów USB:

Główny Hub (root hub)- Główny Hub (root hub)

USB-3.0 (SuperSpeed) hub- USB-3.0 (SuperSpeed) hub

USB-2.0 hub- USB-2.0 hub

Hub USB 3.0 może być widziany przez system jako dwa oddzielne Huby - USB 3.0 i USB 2.0 więc przy przeciąganiu takowego Hubu oba warianty zostaną przypisane do stanowiska, w tym przypadku pojawi się okno dialogowe pozwalające wybrać który hub przypisać:

Potwierdzenie przypisania urzadzenia

W większości przypadków lepiej zostawić oba Huby do przypisania (to jest oba USB 3.0 i USB 2.0) jako że jest to jeden fizyczny Hub, lecz jeśli chcesz, możesz w miarę potrzeb odznaczyć któryś z nich.

Hub może być przeciągnięty do stanowiska lub do panelu “Części”. Przy przeciąganiu do “Części” urządzenia podpięte do Hubu zostaną przypisane do stanowiska do których wcześniej przypisany był Hub USB (domyślnie lub na wyłączność dla stanowiska).

Po przypisaniu Hubu USB do stanowiska, nie można przenosić urządzeń do niego podłączonych do innych stanowisk (lub do panelu „Części”). Od tego momentu urządzenia są powiązane z Hubem USB, i będą przenoszone razem z nim. Przeciągnięcie Hubu do panelu “Części” niszczy to trwałe połączenie, po czym połączone urządzenia zostają przypisane do stanowiska które wcześniej zawierało Hub, tym razem z możliwością przenoszenia urządzeń do innych stanowisk.

Istnieje jeden ważny wyjątek dla tej „Twardej” zasady, i jast nim Hub USB. To jest, Hub podłączony do Hubu nadal może być przenoszony między terminalami, Lub do panelu ”Dzielone”. Pozwala to zorganizować kaskadowe połączenie urządzeń USB do różnych stanowisk. Na przykład, przydzielamy Hub do terminalu, podłączamy do niego drugi Hub, który z kolei możemy przydzielić do innego stanowiska. Tworzy to łańcuch Hubów. Tym sposobem można obejść limit portów USB dostępnych w twoim komputerze. Aczkolwiek, lepiej ograniczyć długośc łańcucha do niewielkiej ilości Hubów, ponieważ wpływa to na stabilność urządzeń USB i ich wydajność.

Wskazywanie urządzeń

Jedno z pytań pojawiających się podczas przypisywania monitorów (i innych urządzeń) do stacji roboczych: „Jak porównać rzeczywisty sprzęt komputerowy z obrazem urządzenia w ASTER?

Wdrożono kilka metod, aby ułatwić znalezienie urządzeń:

 • Po najechaniu myszą na obraz urządzenia pojawi się podpowiedź z nazwą urządzenia. W przypadku monitorów jest to model monitora (jeśli można go określić), a także wzmianka, do którego wyjścia wideo jest on podłączony, a także model karty wideo. Ta metoda nie jest zbyt użyteczna, jeśli w systemie jest używanych wiele kart wideo tego samego producenta.
 • Niektóre urządzenia (takie jak klawiatura, mysz, głośniki) są w stanie wskazać ich aktywność. Na przykład, po naciśnięciu klawiszy lub poruszeniu myszą obrazy odpowiednich urządzeń są otoczone niebieską ramką, która wskazuje ich aktywność.
 • Niektóre urządzenia pozwalają na ustawienie urządzenia samonaprowadzającego urządzenie. Jeśli menu kontekstowe urządzenia zawiera element „Wskaż urządzenie”, oznacza to, że urządzenie samo się wskazuje. Wybierając „Wskaż urządzenie” z menu kontekstowego ikony urządzenia, wskazanie odpowiedniego urządzenia fizycznego włącza się na kilka sekund. Metoda wskazania zależy od rodzaju urządzenia. Na przykład w przypadku monitorów wskazanie jest wykonywane w następujący sposób: na odpowiednim rzeczywistym monitorze zostanie podświetlony numer monitora (Jest to jedna lub dwie liczby, z których pierwsza jest numerem seryjnym karty graficznej, druga to numer seryjny karty wideo; numer wyjścia wideo tej karty). Dzięki numerowi monitora możesz łatwo porównać prawdziwe urządzenie i jego obraz z ASTER. Wskazywanie urządzeń odtwarzających audio (głośników) odbywa się poprzez odtwarzanie małej melodii za pośrednictwem odpowiedniego wyjścia audio.

Indicate Device from the context menu

 • Innym sposobem mapowania obrazu i rzeczywistego sprzętu jest metoda „rozłącz / połącz”. Jeśli urządzenie zezwala na połączenie „Plug n Play” (na przykład urządzenie USB), możesz odłączyć (usunąć) urządzenie i po chwili podłączyć je ponownie (włóż). W ASTER nowo podłączone urządzenie zostanie otoczone migającą fioletową ramką, a w razie potrzeby odpowiednie panele obszaru „System” zostaną otwarte, a zakładka „Stanowiska pracy” zostanie przewinięta, aby obraz urządzenia był widoczny na ekran::

Indication of the new connected keyboard

Z menu kontekstowego monitorów możesz zmienić stanowisko pracy, aby użyć „Kursor sprzętowy”.

Pojawia się tylko w przypadku kart wideo, do których podłączono kilka monitorów (w przypadku wielu stanowisk pracy). Ten przełącznik umożliwia określenie typu używanego wskaźnika dla tego monitora. Jeśli ikona reprezentująca wskaźnik jest podświetlona na szaro, używany jest kursor sprzętowy, w przeciwnym razie - używany jest kursor oprogramowania. Po kliknięciu tego elementu zmienia on ustawienia na następne:

Hardware cursor is used


Wskaźniki oprogramowania myszy są całkowicie niezależne od siebie, ale mogą wchodzić w interakcje nieprawidłowo z aplikacjami intensywnie wykorzystującymi grafikę (czasami mogą pozostawić ślady podczas przenoszenia lub całkowicie zniknąć z ekranu).


Jednakże wskaźniki sprzętowe nie wchodzą w interakcję z grafiką w aplikacjach (nie pozostawiają śladów ani nie znikają z ekranu), ale na monitorach podłączonych do jednej karty graficznej wskaźniki myszy nie mogą mieć różnych kształtów.

Sprzętowe wskaźniki myszy są lepiej dostosowane do gier i pełnoekranowych aplikacji graficznych, w których wyraźny rysunek wskaźnika jest ważniejszy niż jego kształt. W przypadku innych aplikacji wskaźniki oprogramowania są lepiej dostosowane. Różne monitory tej samej karty graficznej mogą korzystać z różnych typów wskaźników myszy (np. monitor „gamingowego” stanowiska pracy może korzystać ze sprzętu, a reszta - ze wskaźników oprogramowania).

Możesz dostosować miejsca pracy (z zakładki „Ustawienia ogólne”), aby automatycznie logować się za pomocą poświadczeń określonego użytkownika.

Aby to zrobić, musisz podać nazwę użytkownika i hasło, które będą używane do automatycznego logowania do systemu. Aby otworzyć okno dialogowe ustawień konta, kliknij przycisk w kolumnie „Konto” obok wybranego miejsca pracy.

Example of setting up automatic logon with a local account type

Możesz użyć zarówno konta lokalnego do automatycznego logowania, jak i (jeśli komputer jest połączony z domeną) konta domeny, wybierając odpowiednią opcję w przełączniku „Typ konta”. Aby skonfigurować automatyczne logowanie przy użyciu lokalnego typu konta, wybierz żądane konto z rozwijanej listy i wprowadź hasło w haśle i potwierdź pola hasła. Wybranie opcji „Pokaż okno dialogowe logowania” powoduje anulowanie automatycznego logowania do systemu z tego stanowiska pracy. Przycisk „Konta” otwiera okno systemowe „Konta użytkowników”, w którym możesz przeglądać i, jeśli masz wystarczające uprawnienia, dodawać i edytować konta:

Pokaż okno dialogowe logowania

Aby skonfigurować automatyczne logowanie z typem domeny konta, musisz wprowadzić nazwę domeny, nazwę konta i hasło z potwierdzeniem, jeśli konto ma hasło.Przykład konfiguracji automatycznego logowania przy użyciu typu konta domeny

Kliknij przycisk „OK”, aby zaakceptować lub przycisk „Anuluj”, aby odrzucić zmiany. Aby zapisać zmiany na stałe, nie zapomnij kliknąć przycisku „Zastosuj” w głównym oknie panelu sterowania ASTER.

Na karcie „Ustawienia ogólne” możesz także selektywnie określić, które stanowisko pracy zostanie włączone, a które nie. Aby to zrobić, należy w kolumnie „Status” obok odpowiedniego stanowiska pracy wybrać z listy pozycję „Włączone” lub „Wyłączone” (nie można wyłączyć pierwszego stanowiska).


Aby zapobiec jednoczesnym logowaniom na stacjach roboczych przez tych samych użytkowników, zastosuj specjalne ustawienie sameuser0

W przypadku niektórych aplikacji sieciowych (w tym gier sieciowych) może być konieczne przypisanie im osobnych adresów IP, aby działały poprawnie. Możesz to zrobić z zakładki „Ustawienia rozszerzone” w „Panelu sterowania ASTER”. Kliknij przycisk znajdujący się obok numeru miejsca pracy w kolumnie Adres IP.


W większości przypadków wystarczy pozostawić wartość [Nie przypisano] w polu adresu IP.

“ASTER Control Panel” - “Extended Settings” tab
Configuring the IP address for the workstation

Wybierz odpowiedni adres IP z listy dostępnych adresów IP na komputerze, który obejmuje wszystkie statyczne (stałe) adresy IP przypisane do kart sieciowych systemu. Jeśli liczba dostępnych adresów IP jest mniejsza niż potrzeba, musisz dodać adresy IP do karty sieciowej lub zainstalować kartę wirtualną, a następnie dodać wymaganą liczbę adresów IP.

Aby uzyskać szybki dostęp do przystawek Panel sterowania systemu Windows wymienionych w tych dokumentach, można użyć przycisków „Menedżer urządzeń” i „Połączenia sieciowe” w zakładce „Ustawienia rozszerzone”.


Dodaj tylko adapter wirtualny, jeśli nie masz fizycznego adaptera podłączonego do komputera.

Adres IP przypisany do miejsca pracy można zastosować do wszystkich aplikacji sieciowych lub tylko do niektórych z nich. Możesz określić adres IP dla pojedynczej aplikacji lub folderu aplikacji. W tym ostatnim przypadku adres IP zostanie zastosowany do dowolnej aplikacji uruchomionej z określonego folderu. U dołu panelu konfiguracji adresu IP znajduje się tabela z listą aplikacji i folderów. Powyżej tej tabeli znajdują się trzy wzajemnie wykluczające się przełączniki:

1. Zastosuj do wszystkich programów i folderów na stanowisku pracy: Adres IP przypisany do stanowiska pracy jest stosowany do wszystkich aplikacji sieciowych, które są uruchamiane na tym stanowisku pracy

2. Zastosuj tylko do wybranych programów i folderów: Ta opcja ustawi adresy IP przypisane do stanowisk pracy, które będą używane tylko dla aplikacji i folderów dodanych do poniższej listy.

3. Zastosuj do wszystkich oprócz wybranych programów i folderów: Ta opcja ustawi adres IP dla wszystkich aplikacji i folderów na komputerze, z wyjątkiem tych programów i folderów, które zostaną dodane do poniższej listy.

Po lewej stronie każdej pozycji na liście znajduje się pole wyboru, które umożliwia tymczasowe wykluczenie tego elementu z listy bez jego usuwania. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, odpowiedni element nie zostanie uwzględniony na liście aplikacji i folderów, do których mają zastosowanie przypisane adresy IP.

Aby trwale usunąć pozycję z listy, zaznacz ten obiekt w tabeli i kliknij przycisk „Usuń z listy”.

Aby dodać aplikację lub folder do listy selektywnych adresów IP, kliknij przycisk „Dodaj do listy” i wybierz żądany obiekt w folderze i katalogu aplikacji:

Configuring selective use of IP address

Aplikacja z listy może zostać dodana do listy w postaci samej aplikacji lub folderu zawierającego go. Można to zrobić, klikając przyciski „Dodaj aplikację” lub „Dodaj folder”. Dodawanie folderów jest dostępne tylko z węzła głównego „Komputer”. Aby zakończyć zaznaczanie, kliknij przycisk Zamknij.

Aby zapisać ustawienia po dodaniu lub usunięciu elementów z listy, kliknij przycisk „OK” w panelu ustawień adresu IP. Teraz kliknij przycisk „Zastosuj” w „Panelu sterowania ASTER”. Określone adresy IP zaczną działać dla wszystkich aplikacji uruchomionych po zapisaniu ustawień (naciśnięcie przycisku „Zastosuj”).


Podczas przypisywania oddzielnych adresów IP należy pamiętać, że ta funkcja uniemożliwia (wybranym) aplikacjom sieciowym używanie wszystkich dostępnych adresów IP z wyjątkiem pojedynczego adresu IP przypisanego do tej lokalizacji, a zatem wiąże aplikacje sieciowe z konkretną kartą sieciową, która ma ten adres IP. Z tego powodu nie można uzyskać dostępu do aplikacji w sieciach podłączonych za pośrednictwem innych kart sieciowych lub za pośrednictwem połączeń telefonicznych (jest to najczęstsza przyczyna trudności w uzyskiwaniu dostępu do Internetu przy użyciu oddzielnych adresów IP). Możesz zapewnić aplikacjom dostęp do niedostępnych sieci za pomocą dodatkowych narzędzi routingu (programów, które kierują dane między sieciami, w szczególności „Narzędzie udostępniania połączenia internetowego” zawarte w systemie operacyjnym Windows).

Jeśli komputer jest podłączony do Internetu za pośrednictwem serwera proxy, mogą wystąpić problemy z aktywacją klucza / okresu próbnego, dezaktywowaniem lub wysłaniem żądania do usługi pomocy technicznej z interfejsu programu.

W takim przypadku musisz skonfigurować ASTER, aby połączyć się z Internetem przez serwer proxy. Aby to zrobić, kliknij przycisk „Ustawienia proxy” na karcie Ustawienia zaawansowane i wprowadź wymagane dane w otwartym oknie:

Skonfiguruj ASTER, aby korzystać z serwera proxy

Jeśli po włączeniu ASTER lub zastosowaniu nowych ustawień monitorów występują problemy z wyświetlaniem pulpitu lub podczas ładowania komputera, należy ponownie uruchomić komputer w trybie awaryjnym i wyłączyć ASTER za pomocą przycisku „Wyłącz ASTER i ponownie uruchom komputer”. Kiedy ASTER jest wyłączony (po normalnym uruchomieniu komputera z wyłączonym ASTER) dokonaj właściwego ustawienia monitorów.

Aby uruchomić komputer w trybie awaryjnym, naciśnij klawisz F8 kilka razy na samym początku uruchamiania komputera (do pojawienia się logo Windows lub „Start Windows”) i wybierz opcję Tryb awaryjny w menu opcji rozruchu. Aby uzyskać więcej informacji na temat ładowania systemu operacyjnego w trybie awaryjnym, zobacz sekcję FAQ.

Zdecydowanie zaleca się wyłączenie ASTER przed wykonaniem jakichkolwiek aktualizacji lub czynności konserwacyjnych, takich jak instalacja kart graficznych, aktualizacja sterowników kart graficznych i innych urządzeń.

Na zakładce „O programie” link do sprawdzania aktualizacji jest dostępny po uruchomieniu „Panelu sterowania ASTER” z uprawnieniami administratora (Uruchom jako administrator). Kiedy klikniesz na link, program skontaktuje się z serwerem licencji ASTER, po czym wyskakujące okno wyświetli informacje o najnowszej dostępnej wersji ASTER:

Check for updates